Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende met hoofdletters aangeduide begrippen ( in meervoud of enkelvoud) verstaan.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon, die met opdrachtnemer een comfort onderhoudscontact tot het leveren van diensten, werkzaamheden en leveringen heeft afgesloten. De opdrachtgever blijft ten allertijden verantwoordelijk van zijn eigen installatie/toestel.

Opdrachtnemer

Denmar Techniek Vof K.v.K te Alkmaar nr: 51646196.

Artikel 2. Comfort onderhoudscontract

Voor het comfort onderhoudscontract gelden de volgende voorwaarden:

– Periodiek onderhoud zoals is aangegaan jaarlijks of twee jaarlijks.

– Verhelpen van storingen met uitzondering van artikel 4.

– Het tarief is inclusief arbeidsloon en voorrijkosten.

– Het tarief is exclusief parkeerkosten.

– Het toestel is bij aanvang van het onderhoudscontract niet ouder   dan 15 jaar mits bij eerste onderzoek in goede staat is.

Installatie/toestel

– Onder installatie / toestel wordt verstaan een compleet installatie/toestel zoals door de fabrikant is geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een maximaal 30 liter. Alles daarbuiten zal worden gezien als randapparatuur.

– Onder toestel onderdelen wordt verstaan alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.

Randapparatuur

Onder randapparatuur wordt verstaan:

– kamerthermostaat/temperatuurregeling,

– de gasleiding inclusief gaskraan,

– de rookgasafvoer en toevoer,

– de koud- en warmwateraansluiting inclusief inlaatcombinatie,

– de cv-aansluiting aan het toestel vanaf de eerste koppeling,

– afsluiter, verdeler, drukmeter, vulkraan, overstortventiel en expansievat,

– de aansluiting van/op uw afvoer.

Artikel 3. Onderhoudsbeurten en storingen

1. Onderhoudsbeurten

Voor het comfort onderhoudscontract geldt dat, tenzij anders overeengekomen,

onderhoudsbeurten in de afgesproken cyclus worden verricht.

– cv installaties; eens per 24 maanden met een uitloop van maximaal 3 maanden. Tussen 2 opeenvolgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen van 21 doch te hoogste 27 maanden.

– cv installaties; een per 12 maanden met een uitloop van maximaal 3 maanden. Tussen 2 opeenvolgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen van 9 doch te hoogste 15 maanden.

2. Tijdens het gestelde onderhoud zullen de opdrachtnemer de volgende werkzaamheden worden verricht:

– Het rookgaszijdig reinigen van het lamellenblok;

– Het reinigen van de branders en vervangen van de pakkingen;

– Het reinigen van het syfon;

– Het controleren en eventueel afstellen van de branderdruk;

– Het controleren van de waterdruk en zo nodig bijvullen;

– Het controleren van het expansievat en het overstortventiel;

– Er zal een rookgasanalyse worden uitgevoerd;

– Er zal een (digitaal) werkbon worden opgesteld en afgetekend.

3. Storingen

– Voor het comfort onderhoudscontract geldt dat storingen 24 uur per dag kunnen worden gemeld op nummer

0226-723073 of per e-mail info@denmartechniek.nl. Storingen die niet vallen onder het comfort contract zie artikel 4.

– Ingeval van Storingen aan een Toestel zal de opdrachtnemer binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.

– Bij Storingen die onder de garantiebepalingen vallen van het toestel dient de opdrachtgever het garantiebewijs te tonen aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever het garantiebewijs niet kan tonen, is de opdrachtgever de kosten van het verhelpen van de Storing en bijbehorende kosten aan opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 4. Storingen die niet onder een comfort onderhoudscontract vallen

1. De volgende storingen vallen niet onder de reikwijdte van een comfort onderhoudscontract en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten in rekening gebracht:

Storingen:

– die zijn ontstaan doordat er geen of onjuiste elektrische spanning of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het toestel.

– aan de installatie die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;

– door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;

– door verstopping van uw afvoer onder de installatie;

– door werkzaamheden uitgevoerd van een ander partij;

– door capaciteitsproblemen aan de installatie;

– in vervuilde of onjuist geïnstalleerde rookgaskanalen;

– door te veel/onvoldoende water of lucht in de installatie;

2. De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen installatie/toestel en randapparatuur.

Artikel 5. Tarieven

De vastgestelde prijzen per comfort onderhoudscontract of overige geoffreerde diensten zijn inclusief BTW. De prijzen van het comfort onderhoudscontract wordt jaarlijks aangepast conform de inflatie correctie met een max. van 10%. Gemaakte parkeerkosten zullen voor rekening komen van de opdrachtgever.

Artikel 6. Betalingen

1. De aan opdrachtnemer op grond van het comfort onderhoudscontract verschuldigde bedragen worden, tenzij anders is overeengekomen, per kwartaal vooraf overgemaakt of via automatische machtiging op rekening van de opdrachtnemer.

2. Betalingen van loon-en materiaalkosten worden (daar van toepassing) na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever overgemaakt op het bankrekeningnummer van de opdrachtnemer.

3. Kosten welke worden gemaakt door de opdrachtnemer om openstaande facturen te incasseren zijn ter allen tijden voor rekening van de opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling en na ingebrekestelling is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7. Looptijd en beëindiging

Dit comfort onderhoudscontract geldt voor minimaal 24 maanden. Aan het einde van de lopende termijn zal het contract met onbepaalde tijd worden verlengd. De opdrachtgever heeft na de minimale looptijd het recht het contract per maand op te zeggen. Indien het onderhoudscontract binnen de minimaal 24 maanden door de opdrachtgever zal worden opgezegd zal het resteerde bedrag tot 24 maanden in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever binnen 18 maanden na aangaan van het contract te willen opzeggen ivm verkoop van het huis zijn wij genoodzaakt het restant bedrag tot 18 maanden in rekening te brengen. Beide partijen kunnen het comfort onderhoudscontract na de looptijd van 24 maanden opzeggen.

Of eerder wanneer er spraken is van een gewichtige reden. Indien het toestel 17 jaar of ouder is kunnen wij bij aanhouden storingen of bij een gewichtige reden het onderhoudscontract beëindigen of bij geen ondersteuning meer van de fabrikant. 

Artikel 8. Ingangsdatum

1. Het comfort onderhoudscontract zal ingaan per de datum van het eerste onderhoudsbezoek,

Of wanneer de opdrachtnemer de installatie / toestel heeft goedgekeurd.

2. Wanneer blijkt dat bij het eerste onderhoudsbezoek de installatie/toestel storingen, achterstallig onderhoud of ander mankementen heeft zullen de gemaakte arbeidsloon en gebruikte materialen in rekening worden gebracht waarna het comfort onderhoudscontract kan ingaan.

3. Wanneer opdrachtgever de installatie/toestel niet laat repareren/goedkeuren door de opdrachtnemer zal het vaste tarief voor een los onderhoud in rekening gebracht worden.

 Artikel 9. Verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de opdrachtnemer, nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang verkrijgt tot het pand waarin het toestel is geplaatst.

2. De opdrachtgever is verplicht om ervoor zorg te dragen dat op het moment van onderhoud de ruimte waar het toestel zich bevind goed begaanbaar en werkbaar is voor de opdrachtnemer.

3. De opdrachtgever verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water zonder vergoeding.

4. Indien de opdrachtgever bij de gecontracteerde onderhoudsbeurtafspraak de opdrachtgever niet aanwezig treft, wordt bericht achtergelaten waarin de opdrachtgever wordt verzocht een nieuwe afspraak te maken.

5. Wanneer de opdrachtgever zonder geldige reden geen gehoor geeft aan dit verzoek geldt dat opdrachtnemer aan haar verplichtingen voor het verrichten van een onderhoudsbeurt heeft voldaan.

6. Indien de opdrachtgever na een gemaakte afspraak niet aanwezig blijkt te zijn, zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Schade

1. In geval van een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen onder het Comfort onderhoudscontract welke te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, is opdrachtnemer aansprakelijk voor directe personen- of zaakschade die hiervan het onmiddellijk gevolg is. Opdrachtnemer is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade,  bedrijfsschade, winst-of inkomensderving daaronder begrepen.

2. De opdrachtgever blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor zijn installatie/toestel. En wordt verwacht deze na onderhoudsbezoek / storingsbezoek ten minsten 24uur zelf te controleren op eventueel beginnende lekkages/schade en dit binnen 24uur bij opdrachtnemer te melden.

Artikel 11. Toepassing algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van de opdrachtnemer en door de opdrachtgever.

2. Ingeval dat de opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen overdracht aan een derde, doet de opdrachtnemer hiervan tijdig mededeling aan de opdrachtgever.

3. Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging.

4. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door opdrachtnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 12. Privacy en gegevensbescherming

1. opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens.

Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer . Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard blijven en zullen nooit verstrekt worden aan derde.